Laureat Medalu im. Jana Harabaszewskiego w roku 2013

Dr Michał Poźniczek
urodził się w Krakowie i przez całe życie był związany z tym miastem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1971 roku został zatrudniony w Zakładzie Biochemii Zwierząt Instytutu Biologii Molekularnej, gdzie w roku 1980 obronił pracę doktorską z biochemii. Prawdziwą pasją dr Poźniczka były zajęcia dydaktyczne, czego pierwszym rezultatem było współautorstwo 2 skryptów do ćwiczeń z biochemii. W latach osiemdziesiątych zajął się organizacją zajęć z dydaktyki biologii i chemii dla studentów biologii. W związku z tym nawiązał ścisłą współpracę z Zakładem Dydaktyki Chemii UJ, co doprowadziło do przeniesienia się na Wydział Chemii na stanowisko starszego wykładowcy najpierw w wymiarze ½ etatu, a od 2004 w pełnym wymiarze godzin.
Od momentu podjęcia pracy w Zakładzie Dydaktyki Chemii nie tylko włączył się w nurt prac Zakładu, ale również przyczynił się do poszerzenia zakresu nauczania tego zespołu w kierunku biochemii i innych nauk przyrodniczych oraz do stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych.
Plonem 8 lat pracy na chemii było współautorstwo ponad 50 opublikowanych prac, takich, jak podręczniki, poradniki metodyczne, zbiory zadań i publikacje naukowe.
Należy wspomnieć, że dwa podręczniki, których jest współautorem, „Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych” oraz „Wybieram chemię – pełny zakres treści do matury na poziomie rozszerzonym część 1-3” uzyskały wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności za poprawność merytoryczną i dydaktyczną w latach 2006 i 2009.
Niezależnie od zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim dr Poźniczek pracował w charakterze nauczyciela chemii najpierw w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, a od roku 1978 w III Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
Na szczególną uwagę zasługuje jego działalność organizacyjna. W momencie wprowadzenia w szkole podstawowej nowego przedmiotu przyrody był pomysłodawcą i kierownikiem Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także zwracając uwagę na problem korelacji między przedmiotami przyrodniczymi zorganizował Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Nauczanie chemii na tle innych przedmiotów przyrodniczych”. Przez wiele lat wykładał, a w latach 2004-2012 kierował Studiami Podyplomowymi dla Nauczycieli Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1994 r. jest głównym redaktorem ogólnopolskiego czasopisma „Niedziałki”, przeznaczonego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Każdego roku bierze udział w konferencjach metodycznych w całej Polsce, a także w zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Szkołach Dydaktyki Chemii itp.
Od 26 lat jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej, corocznych Sesji Naukowych dla Nauczycieli, a także dwóch Szkół Dydaktyki Chemii (Sucha Beskidzka 2003 i 2006).
Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego Sekcji Dydaktycznej PTCh oraz jest członkiem Komitetu Krakowskiego Olimpiady Chemicznej.Taki w ogromnym skrócie jest przebieg pracy zawodowej dr Michała Poźniczka, który przez całe życie był znakomitym nauczycielem młodzieży szkolnej i akademickiej bezpośrednio i pośrednio przez starania o podniesienie kwalifikacji nauczycieli.Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody (3 Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora UJ, Kuratora Oświaty, Dyrektora III LO). przyznano mu również Złoty Krzyż Zasługi (1993 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1994 r.).Jednak najbardziej cennym rezultatem działalności wychowawczej dr Poźniczka są liczni absolwenci III LO, którzy każdego roku ubiegają się o status studenta Wydziału Chemii UJ. Był promotorem wielu prac magisterskich i podyplomowych (dla nauczycieli). Wielu Jego uczniów wybrało karierę naukową: do chwili obecnej 18 z nich uzyskało stopień doktora, a 2 doktora habilitowanego.

Pobierz pliki

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW