Laureatka Medalu im. Jana Harabaszewskiego w roku 2016

Prof. dr hab. Hanna Gulińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań)
Hanna Gulińska ukończyła studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pt. „Rola podstawników w reakcji katalitycznego utleniania silanów”, napisaną w Zakładzie Chemii Nieorganicznej, pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Marcińca. Doktoryzowała się na podstawie rozprawy „Oddziaływanie międzycząsteczkowe trójalkoksy silanów z rozpuszczalnikami organicznymi i ich wpływ na reaktywność wiązania Si-H w obecności elektrofilowych odczynników”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Bogdan Marciniec. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1998 r. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu na podstawie pracy „Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego”. Tytuł profesora otrzymała z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku 2008, a profesora zwyczajnego w roku 2011.
Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zakładzie Dydaktyki Chemii UAM w Poznaniu, gdzie pracuje do chwili obecnej.
W swojej pracy pełniła szereg funkcji: w latach 2002-2008 funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Chemii UAM, w latach 2006-2012 przewodniczącej Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (wcześniej v-przewodniczącej). W tym samym czasie była członkiem Rady Programowej Microsoft Partnerstwo dla Przyszłości, członkiem Rady Programowej Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Nauczycieli oraz przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla studentów UAM. Od roku 2007 jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii. Prof. Gulińska jest rzeczoznawcą MEN do oceny merytorycznej i metodycznej podręczników z zakresu chemii, a od roku 2012 członkiem Komitetu Chemii PAN oraz członkiem Zespołu Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wchodzi w skład rad programowych wielu czasopism, np.: Orbital, Wiadomości Chemiczne, Chemik.
Prof. Hanna Gulińska prowadzi badania z zakresu dydaktyki chemii w zakresie: strategii multimedialnego kształcenia chemicznego (m.in. z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i urządzeń do automatycznej kontroli i oceny), wizualizacji zagadnień chemicznych, form szkolnego podręcznika oraz struktury i zasobów multibooków i materiałów elektronicznych na platformach edukacyjnych, nauczania zdalnego (w tym e-learningu i blended learningu), roli eksperymentu chemicznego w kształceniu chemicznym zdolności poznawczych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, skuteczności stosowania metod alternatywnych w nauczaniu zagadnień przyrodniczych.
Za szczególne osiągnięcia prof. Gulińskiej należy uznać przygotowanie pierwszego w Polsce multimedialnego podręcznika do nauczania chemii „Chemia z elementami ekologii” (1995 prototyp, a następnie w latach 1999-2002 trzy części, 6 dysków CD-ROM, pakiety rozszerzeń internetowych (nagroda na Targach Edukacja XXI, zalecenie MENiS), podręczników chemii do gimnazjum „Ciekawa chemia” wraz z szeroką obudową multimedialną i metodyczną (WSiP 2006 i kolejne wydania uzupełnione i rozszerzone w kolejnych latach o multibooki oraz zbiory filmów, zadań i ćwiczeń na platformę WSiPnet), podręcznika do szkoły ponadgimnazjalnej „Chemia to podstawa” wraz z jego obudową multimedialną i zestawemlaboratoryjnymChemLab (WSiP 2012). Aktualnie kieruje grupą przygotowującą podręcznik „Mobilna chemia” przeznaczony na wszystkie nośniki mobilne, w tym iPady.
W swoim dorobku prof. Hanna Gulińska posiada nie tylko wiele książek i podręczników szkolnych, ale również publikacje w czasopismach i monografiach oraz pakiety multimedialne.
Prof. Gulińska promuje osiągnięcia polskiej dydaktyki chemii w kraju i poza jego granicami (międzynarodowe konferencje, spotkania z nauczycielami i uczniami, warsztaty laboratoryjne i komputerowe, pokazy eksperymentów chemicznych.) Przez wiele lat była współorganizatorem a następnie organizatorem „Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii”. Doprowadziła do utworzenia medalu im. Zofii Matysikowej wręczanego od 2007 przez Polskie Towarzystwo Chemiczne szczególnie zasłużonym nauczycielom w kraju. Jest opiekunem licencjatów, magistrantów i doktorantów.
Kierowała lub brała udział w projektach badawczych związanych z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych. Należą do nich między innymi:
• opracowanie i realizacja Multimedialnego Pakietu Eksperymentów Chemicznych oraz badania zakresu jego wykorzystania w różnych strategiach kształcenia zdalnego i stacjonarnego, Projekt badawczy KBN, 2009-2012;
• e-Akademia Przyszłości – kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia uczniów w tym zakresie, realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009-2013
• e-nauczyciel przyrody – Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakładał utworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia oraz przyroda w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której zawarte są dydaktyczne materiały multimedialne wykonane w technologii Flash. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA, 2010-2013
• Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego Liderem projektu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, partnerem projektu jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2010-2013
• e-szkoła moja Wielkopolska – realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół, 2011-2014
• Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty, projekt systemowy, Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, 2010-2012
• Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Analiza porównawcza podstaw programowych w 8 krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjalnym, Instytut Badań Edukacyjnych, Europejski Fundusz Społeczny, 2010-2011
• Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – działania w ramach programu nauczania informatyki z elementami przedmiotów przyrodniczych, w ramach programu Kapitał Ludzki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2013-2014.
Za swoje zasługi uhonorowana została nagrodami Rektora, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW